header-logo2.png

ОБЩИ УСЛОВИЯ НА „ЛЪКИ ХОУМ-ЕСТЕЙТ” ЕООД ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ПОСРЕДНИЧЕСКА ДЕЙНОСТ


I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящият документ урежда условията, при които „ЛЪКИ ХОУМ-ЕСТЕЙТ” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр.София, ул. Твърдишки проход №15, ет. 1, ЕИК 201319348, осъществява посредническа дейност, свързана с покупко-продажба, отдаване под наем и наемане на недвижими имоти.

1.2. Настоящите Общи условия, в тяхната цялост или части от тях, се прилагат винаги и във всички случаи, когато между „ЛЪКИ ХОУМ-ЕСТЕЙТ” ЕООД и физическо и/или юридическо лице, (наричано „Клиент” или „Възложител”) се осъществи контакт по повод предоставянето на информация, свързана с търсене и предлагане на недвижими имоти (с цел покупко-продажба и/или наемни отношения), или се договарят условия по сключването на Договор за посредничество за осъществяване на сделка с недвижим имот, и/или винаги, когато има сключен Договор за посредничество, или друго съглашение между Клиента/Възложителя и „ЛЪКИ ХОУМ-ЕСТЕЙТ” ЕООД .

1.3. Тези Общи условия уреждат всички правоотношения, възникнали между  и физическо и/или юридическо лице (наричано „Клиент” или „Възложител”), включително, но не само в случаите, когато Клиентът/Възложителят е подписал възлагателно писмо. При подписване на , договор за посредичество  между „ЛЪКИ ХОУМ-ЕСТЕЙТ” ЕООД и Клиент/ Възложител се счита, че Клиентът/Възложителят е запознат с настоящите Общи условия и приема същите, като изрично се съгласява, че те ще се прилагат във всички отношения със „ЛЪКИ ХОУМ-ЕСТЕЙТ” ЕООД, възникнали във връзка с и/или по повод осъществяваната от „ЛЪКИ ХОУМ-ЕСТЕЙТ” ЕООД посредническа дейност, свързана с покупко-продажба, отдаване под наем и наемане на недвижими имоти.

1.4. Тези Общи условия уреждат всички отношения, които не са изрично уредени в сключени между „ЛЪКИ ХОУМ-ЕСТЕЙТ” ЕООД и физическо и/или юридическо лице, (наричано „Клиент” или „Възложител”) Договори за посредничество, и/или  подписани от „Клиент”, или „Възложител” възлагателно писмо, протокол за оглед, документи за предоставяне на депозит/капаро, и/или други съглашения, във връзка с осъществяване на посредническа дейност, свързана с покупко-продажба, отдаване под наем и наемане на недвижими имоти.

 

II. ТЕРМИНОЛОГИЯ

Общите условия дефинираните в този раздел думи и изрази ще имат следното значение, с което значение същите ще се използват и в Договорите за посредничество, във връзка с осъществяване на посредническата дейност, а именно:

2.1 „Сделка” е сключването с посредничеството на „ЛЪКИ ХОУМ-ЕСТЕЙТ” ЕООД на предварителен и/или окончателен договор за покупко-продажба на недвижим имот или Договор за наем на недвижим имот между две страни, едната от които, или и двете страни е/са Клиент/и/ Възложител/и на „ЛЪКИ ХОУМ-ЕСТЕЙТ” ЕООД. 

2.2 Сделка е и всяко прехвърляне на право на собственост на недвижим/и имот/и на трето лице и/или на Клиент/Възложител на „ЛЪКИ ХОУМ-ЕСТЕЙТ” ЕООД, на трето лице и/или на Клиент/Възложител с помощта на посредничеството на, включително чрез извършване на непарична вноска в капитала на юридическо лице, притежавано или контролирано от трето лице и/или Клиент/Възложител; прехвърлянето на пряк или непряк контрол върху Имота/ите или техния собственик към трето лице и/или Клиент/Възложител; привличането на трето лице и/или на Клиент/Възложител като инвеститор в Имота/ите или в дружеството–собственик на Имота/ите, или в лица, упражняващи контрол върху тях, включително и чрез директно финансиране, апорт, погасяване или обезпечаване на банков кредит, или всякаква друга форма на инвестиране или на съвместна дейност във връзка с Имота/ите. Сделка по смисъла на тези ОУ е и всяка сделка с вещноправен ефект върху имота (замяна, дарение, учредяване или продажба на право на строеж, или учредяване право на ползване, продажба на предприятие, в което имотът е актив).

2.3 „Клиент” или „Възложител” на „ЛЪКИ ХОУМ-ЕСТЕЙТ” ЕООД е физическо или юридическо лице, което получава информация от „ЛЪКИ ХОУМ-ЕСТЕЙТ” ЕООД, свързана с търсене и предлагане на недвижими имоти по повод осъществяваната от „ЛЪКИ ХОУМ-ЕСТЕЙТ” ЕООД посредническа дейност при сделки с недвижими имоти и/или е обвързано по възлагателно писмо и/или договор за посредничество със „ЛЪКИ ХОУМ-ЕСТЕЙТ” ЕООД. Клиент/Възложител на „ЛЪКИ ХОУМ-ЕСТЕЙТ” ЕООД е и всяко физическо или юридическо лице, посочено в протокол за оглед или свързано с него лице, което е присъствало на оглед на имот, организиран от „ЛЪКИ ХОУМ-ЕСТЕЙТ” ЕООД и/или е получило информация от „ЛЪКИ ХОУМ-ЕСТЕЙТ” ЕООД. Клиентът/Възложителят на „ЛЪКИ ХОУМ-ЕСТЕЙТ” ЕООД може да няма сключен договор за посредничество, или същият да е сключен помежду им в устна форма, както и да бъде клиент/възложител на друг посредник, с когото „ЛЪКИ ХОУМ-ЕСТЕЙТ” ЕООД има търговски отношения.
2.4. „Исканата от Клиента/Възложителя цена” е сумата, посочена от Клиента/Възложителя като продажна или наемна цена, в договора за посредничество, в кореспонденцията по имейл, факс и/или сумата, посочена в друг документ на хартиен носител, адресиран до „ЛЪКИ ХОУМ-ЕСТЕЙТ” ЕООД, във връзка с осъществяване на посредническата дейност.

2.5.   „Продажна цена на имот” е сумата, посочена в предварителния договор за покупко-продажба или други съглашения между страните по сделката, или ако такива не са подписани, цената, посочена в допълнителни споразумения към договор за посредничество, в случай че такива липсват, сумата, посочена в окончателния договор за покупко-продажба на имота. При несъответствие между продажната цена, посочена в нотариалния акт за покупко-продажба и действително уговорената между страните по сделката цена, договорената продажна цена по смисъла на тази точка е действително уговорената цена, посочена в предварителния договор или други съглашения между страните по сделката, или ако такива не са подписани, цената, посочена в допълнителни споразумения към договора за посредничество. 

2.6. „Наемна цена на имот” е месечната наемна цена, съгласно подписания Договор за наем, а ако в същия договор сумата е определена на друга база, наемната цена е сумата, съответстваща на средния месечен наем на имота, съгласно определения с договора за наем срок.

2.7.  „Договор за посредничество” е договорът, сключен между „ЛЪКИ ХОУМ-ЕСТЕЙТ” ЕООД и Клиента/Възложителя, по силата който последният възлага на „ЛЪКИ ХОУМ-ЕСТЕЙТ” ЕООД да посредничи при осъществяването на сделка /покупко-продажба или договор за наем/ с недвижим имот, срещу заплащане на възнаграждение.

2.8. „Протокол за оглед” е частен документ, съставен от „ЛЪКИ ХОУМ-ЕСТЕЙТ” ЕООД и подписан от Клиента/Възложителя, удостоверяващ датата и часа на провеждане на оглед на недвижим имот, както и свидетелстващ, че „ЛЪКИ ХОУМ-ЕСТЕЙТ” ЕООД е организирал огледа на посочения имот от посочения Клиент/Възложител, съответно, че подписалият протокола Клиент/Възложител е посетил индивидуализирания в документа имот чрез посредничеството на „ЛЪКИ ХОУМ-ЕСТЕЙТ” ЕООД. При липса на други, подписани за имота документи, протоколът за оглед е доказателство, че между „ЛЪКИ ХОУМ-ЕСТЕЙТ” ЕООД и Клиента/Възложителя е възникнало правоотношение по повод предоставяне на посреднически услуги от  „ЛЪКИ ХОУМ-ЕСТЕЙТ” ЕООД, за което са приложими настоящите Общи условия. Протоколът за оглед има значението, посочено в раздел V от тези Общи условия.


2.10. „Възнаграждение”  или „Комисионно/Посредническо възнаграждение”, е договореното при условията на Договора за посредничество или друго писмено съглашение между  Клиент/Възложител и „ЛЪКИ ХОУМ-ЕСТЕЙТ” ЕООД възнаграждение на „ЛЪКИ ХОУМ-ЕСТЕЙТ ЕООД за предоставени услуги.

2.11. „Обичайно посредническо възнаграждение” на „ЛЪКИ ХОУМ-ЕСТЕЙТ” ЕООД  е възнаграждението за посреднически услуги. Ако не е изрично договорен друг размер между „ЛЪКИ ХОУМ-ЕСТЕЙТ” ЕООД и Клиента/Възложителя, обичайното посредническо възнаграждение, дължимо от Клиента/Възложителя, е в размер на:

 • 3% (три процента)  от продажната цена на имота при покупко-продажба, но не по-малко от 1000 (хиляда) евро ;
 • 50% (петдесет процента) от месечната наемна цена на имота , при сделки с наеми на жилищни имоти, не по-малко от 250 (двеста и петдесет) евро ;
 • един средно месечен наем  при сделки с наеми на търговски и офис площи, но не по-малко от 700 (седемстотин) евро .  

В случай че „ЛЪКИ ХОУМ-ЕСТЕЙТ” ЕООД представлява и двете страни по сделката, посредническото възнаграждение е дължимо в горепосочените размери от всяка от страните по сделката.

III. ЕКСКЛУЗИВИТЕТ

3. Ако между „ЛЪКИ ХОУМ-ЕСТЕЙТ” ЕООД и Клиента/Възложителя са договорени изключителни посреднически права  за сделка  с недвижим имот, Клиентът/Възложителят се задължава в договорения срок на действие на клаузата за ексклузивитет да не предлага по никакъв начин без участието на „ЛЪКИ ХОУМ-ЕСТЕЙТ” ЕООД същия имот за продажба и/или под наем, както самостоятелно, така и чрез свързано с него лице, по смисъла на § 1 от Допълнителните разпоредби на Търговския закон; чрез трети лица - пълномощници, включително чрез други брокерски агенции и посредници, в т.ч. да не влиза в договорни отношения с изброените лица във връзка с/по повод на предлагането на същия имот, както и че за същия срок се задължава без участието на „ЛЪКИ ХОУМ-ЕСТЕЙТ” ЕООД да не води преговори, да не провежда огледи на имота без присъствието на представител на „ЛЪКИ ХОУМ-ЕСТЕЙТ” ЕООД, да не организира огледи и да не подписва споразумения, предварителни и/или окончателни договори с предмет прехвърлянето или отдаването под наем на същия имот. В случай че Клиентът/Възложителят наруши гореизброените условия, вкл. ако за имота бъде сключен предварителен договор или окончателен договор за покупко-продажба или договор за наем, в срока на действие на клаузата за ексклузивитет, се счита, че сделката е  сключена с посредничеството на „ЛЪКИ ХОУМ-ЕСТЕЙТ” ЕООД, с всички произтичащи от това права, задължения, отговорности и последици, като „ЛЪКИ ХОУМ-ЕСТЕЙТ” ЕООД има право на съответното възнаграждение за посредничество, както и правата, посочени по-долу в раздел VIII от тези Общи условия.

4. При условията на сключен Договор за посредничество с клауза за изключителни посреднически права (ексклузивитет) Клиентът/Възложителят се задължава, в договорения срок на действие на клаузата за ексклузивитет, без участието на „ЛЪКИ ХОУМ-ЕСТЕЙТ” ЕООД, да не търси имот за покупко-продажба или наем, да не провежда огледи за закупуване или наемане на имот без присъствието на представител на „ЛЪКИ ХОУМ-ЕСТЕЙТ” ЕООД самостоятелно, чрез свързано с него лице, по смисъла на § 1 от Допълнителните разпоредби на Търговския закон, чрез трето лице, пълномощник или чрез друг посредник или брокерска агенция, както и да не сключва в същия срок предварителни и окончателни договори за покупко-продажба или наем. Ако в срока и при условията на сключен Договор за посредничество с клауза за ексклузивитет, Клиентът/Възложителят сключи предварителен договор за закупуване на имот и/или закупи недвижим имот с окончателен договор или сключи договор за наем на имот, поради естеството на ексклузивните права се счита, че имотът е закупен/нает чрез посредничеството на „ЛЪКИ ХОУМ-ЕСТЕЙТ” ЕООД с всички, произтичащи от това права, задължения, отговорности и последици от това, като „ЛЪКИ ХОУМ-ЕСТЕЙТ” ЕООД има право на съответното възнаграждение за посредничество както и правата, посочени по-долу в раздел VIII от тези Общи условия.

IV. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ПОСРЕДНИЧЕСТВО

5. Клиент/Възложител, подписал със „ЛЪКИ ХОУМ-ЕСТЕЙТ” ЕООД,  Договор за посредничество за продажба на имот, декларира, че:

 • е единствен изключителен собственик на имота;
 • ако имотът е в режим на съсобственост, че действа със съгласието на останалите съсобственици;
 • ако не е собственик, че има валидна представителна власт за сключването на поръчката и пълномощното му не е нищожно или оттеглено);
 • всички останали собственици са съгласни с продажбата на имота;
 • разполага с необходимите документи за собственост, както и с необходимите за сделката документи;
 • върху имота, или части от него, не съществуват учредени обезпечения и тежести в полза на трети лица, в това число, но не само ипотеки, възбрани, право на ползване или други права на трети лица;
 • няма обективни причини, които пречат за продажбата на имота;
 • по отношение на имота, или части от него, не съществува право на държавен или общински орган да извърши отчуждаване въз основа на влязъл в сила подробен устройствен план или друга отчуждителна процедура или конфискация;
 • няма наложени възбрани или възникнали по друг начин (включително договорен) ограничения за упражняване правата върху имота, или части от него;
 • не е нарушено или отнето владението на собственика върху имота, или части от него;
 • собственикът на имота не е страна по договори, включително договори, свързани с ползване на имота, или части от него, които трябва да бъдат прекратени или предоговорени, или от които могат да произтекат финансови задължения, във връзка с промяната на собствеността върху имота;
 • няма образувани съдебни, обезпечителни или изпълнителни дела с предмет правата върху имота и на Клиента/Възложителя не са известни факти или обстоятелства, които могат да доведат до започването на такива производства срещу него;
 • няма претенции на трети лица (независимо от формата и съдържанието им) относно имота по съдебен и извънсъдебен ред;
 • върху имота няма наложена обезпечителна мярка по Закона за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност;
 • не е нарушено или отнето владението на Клиента/Възложителя върху имота и трети лица нямат владение или държане върху имота;
 • имотът е законно построен и за него са налице всички документи, установяващи неговата законност, в това число разрешение за строеж и одобрени инвестиционни проекти;
 • всички преустройства, реконструкции и основни ремонти (доколкото такива са извършвани) са извършени въз основа на надлежно издадени и влезли в сила разрешения и одобрени проекти, и същите са въведени в експлоатация/за същите е разрешено ползването по надлежния ред и за това са налице валидни документи, влезли в сила;
 • ако Клиентът/Възложителят е юридическо лице: законният му представител или надлежният му пълномощник, декларира, че собственикът на имота е дружество, надлежно учредено и съществуващо по законите на Република България, за което няма образувано производство по несъстоятелност или предприети действия за прекратяване и ликвидация, не е в състояние на неплатежоспособност или свръхзадълженост; както и че имотът и търговското му предприятие не са предмет на особен залог.

6. Клиент/Възложител, подписал със „ЛЪКИ ХОУМ-ЕСТЕЙТ” ЕООД , Договор за посредничество за отдаване под наем на имот, декларира, че:

 • е легитимен собственик/съсобственик на имота, и/или е надлежно упълномощен да извършва действия по отдаване под наем на имота;
 • ако имотът е в режим на съсобственост, че действа със съгласието на останалите съсобственици;
 • ако не е собственик, че има валидна представителна власт за сключването на поръчката и пълномощното му не е нищожно или оттеглено);
 • всички останали собственици са съгласни с отдаването под наем на имота;
 • че не са налице пречки за предоставяне на имота под наем;
 • не е отнет достъпа до имота;
 • трети лица нямат права и не са предявени претенции по отношение на имота, които биха попречили на или ограничили свободния достъп до него, ползването на имота и упражняване правата по договора за наем.

7. В случаите, когато Клиентите/Възложителите по сключен Договор за посредничество са повече от един, се счита, че помежду им възниква солидарна отговорност по отношение на поетите в договора задължения.

8. Договорът за посредничество, анексите към него, както и всички останали писмени съглашения между Клиентите/Възложителите и „ЛЪКИ ХОУМ-ЕСТЕЙТ” ЕООД, могат да бъдат сключени и от разстояние, по електронна поща, с куриерска или пощенска пратка, или факс. При сключване на договор за посредничество се счита, че Клиентът/Възложителят е запознат с настоящите Общи условия и приема същите, като изрично се съгласява, че те ще се прилагат в всички отношения със „ЛЪКИ ХОУМ-ЕСТЕЙТ” ЕООД, възникнали във връзка с и/или по повод осъществяваната от „ЛЪКИ ХОУМ-ЕСТЕЙТ” ЕООД посредническа дейност, свързана с покупко-продажба, отдаване под наем и наемане на недвижими имоти.

9. ЛЪКИ ХОУМ-ЕСТЕЙТ” ЕООД има право да откаже сключването на Договор за посредничество или да прекрати същия с едностранно писмено уведомление до Клиента/Възложителя, в следните случаи: 

9.1. ако поставените от Клиента/Възложителя изисквания и/или условия противоречат на настоящите Общи условия; 

9.2. ако поставените от Клиента/Възложителя изисквания и/или условия, включително исканата от Клиента/Възложителя продажна/наемна цена, не са съобразени с пазарните условия и/или противоречат на добрите нрави;

9.3. при неуважително и/или недобросъвестно/некоректно отношение към служители и /или други Клиенти/Възложители на „ЛЪКИ ХОУМ-ЕСТЕЙТ” ЕООД от страна на Клиента/Възложителя.


V. ПРОВЕЖДАНЕ НА ОГЛЕДИ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ


10. ЛЪКИ ХОУМ-ЕСТЕЙТ” ЕООД  организира и провежда огледи на недвижими имоти с Клиенти/Възложители при наличие на валидно възникнало помежду им правоотношение за посреднически услуги по смисъла на настоящите Общи условия. За провеждането на организираните от „ЛЪКИ ХОУМ-ЕСТЕЙТ” ЕООД огледи на недвижими имоти се съставя Протокол за оглед. Протоколът за оглед е неразделна част от Договора за посредничество и удостоверява следните фактически отношения и обстоятелства от съществено значение за осъществяването на предмета на Договора за посредничество:
10.1. С подписването на Протокола за оглед, Клиентът/Възложителят потвърждава, че имотът/те, предмет на огледа, са му предложени, показани, както и че, „ЛЪКИ ХОУМ-ЕСТЕЙТ” ЕООД  му е предоставил информация и посреднически услуги относно същите имоти.

10.2. С подписването на Протокола за оглед Клиентът/Възложителят потвърждава, че потенциалния/те купувач/и или наемател/и, доведен/и на оглед на имота му, е/са предоставен/и от „ЛЪКИ ХОУМ-ЕСТЕЙТ” ЕООД , в качеството му/им на клиент/и с посредничеството на „ЛЪКИ ХОУМ-ЕСТЕЙТ” ЕООД. 

11. Протоколът за оглед/ите се съставя в един оригинален екземпляр, който остава в „ЛЪКИ ХОУМ-ЕСТЕЙТ” ЕООД, както и в два броя напълно идентични с оригинала копия, по едно от които за Клиента/Възложителя.

12. В случаите, когато Клиентът/Възложителят не присъства лично на огледа, а упълномощи устно и/или писмено трето лице, което да го представлява по време на огледа, се счита, че пълномощникът на Клиента/Възложителя е задължен да подпише Протокола за оглед, а Клиентът/Възложителят приема извършените действия от неговия пълномощник като свои, като така подписаният Протокол за оглед обвързва представлявания Клиент/Възложител по начините, посочени в тези Общи условия, в т.ч. има обвързващо действие със значението по т.10 от този раздел.

13. Действието и значението на Протокола за оглед, посочени в тези Общи условия, не се променят, ако обозначението, описанието и/или адреса на имота, предмет на огледа, се различават от посочените в документа за собственост такива, поради промяна на административния адрес, и/или непредставянето и/или липса на валидни документи за собственост от страна на Клиента/Възложителя и/или поради умишлено въвеждане в заблуждение на Служителя на „ЛЪКИ ХОУМ-ЕСТЕЙТ” ЕООД от Клиента/Възложителя относно съществените характеристики на имота, необходими за точната му индивидуализация.


VI. СКЛЮЧВАНЕ НА СДЕЛКИ С НЕДВИЖИМИ ИМОТИ


14. В качеството си на посредник по сделки с недвижими имоти, „ЛЪКИ ХОУМ-ЕСТЕЙТ” ЕООД задължително участва при сключването на предварителен договор за покупко-продажба на имота, договор за наем на имота, споразумения за предоставяне на капаро/ задатък и всякакви други съглашения между Клиентите/Възложителите, касаещи сделка с имота.

15. ЛЪКИ ХОУМ-ЕСТЕЙТ” ЕООД поема задължението да съдейства на страните по сделката за намирането на взаимоизгодни решения при възникнали спорове и за изглаждането на противоречия, „ЛЪКИ ХОУМ-ЕСТЕЙТ” ЕООД не гарантира изпълнението на поетите от страните задължения по сключените договори и не носи отговорност за неизпълнението им.

VII. ПОСРЕДНИЧЕСКО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ

16. Клиентът/Възложителят дължи възнаграждение при условията, посочени в сключения Договор за посредничество или друго съглашение между Клиента/Възложителя и „ЛЪКИ ХОУМ-ЕСТЕЙТ” ЕООД. 

17. Отказът на Клиента/Възложителя от гарантираните с договора посреднически услуги, осигурени от „ЛЪКИ ХОУМ-ЕСТЕЙТ” ЕООД, не е повод за намаляване, недължимост или незаплащане на възнаграждението, посочено в договора.

18. Размерът, срокът и начините на плащане на възнаграждението за извършване на посредническата услуга се определят съгласно сключения Договор за посредничество или друго съглашение между Клиента/Възложителя и „ЛЪКИ ХОУМ-ЕСТЕЙТ” ЕООД, а ако такива не са изрично установени между страните, същите се определят от настоящите Общи условия.

19. Клиентът/Възложителят /продавач, наемодател, купувач, наемател/ дължи възнаграждение на „ЛЪКИ ХОУМ-ЕСТЕЙТ” ЕООД в случаите, когато: 

19.1. Клиентът/Възложителят или свързано с него лице, по смисъла на § 1 от Допълнителните разпоредби на Търговския закон, самостоятелно или чрез трети лица- пълномощници и посредници, сключи сделка с имота с лице, представено му от „ЛЪКИ ХОУМ-ЕСТЕЙТ” ЕООД;

19.2.  Клиентът/Възложителят измени договорената продажна/наемна цена на имота, вследствие на което се осуети сделката с имота;

19.3. Клиентът/Възложителят се откаже от сделка с имота с потенциален купувач/наемател, представен от„ЛЪКИ ХОУМ-ЕСТЕЙТ” ЕООД , или сделката не се осъществи по причини, за които е отговорен само Клиентът/Възложителят, вкл. при нарушение на декларациите по т.5 и т.6 от тези Общи условия;

19.4. След прекратяването на договора за посредничество Клиентът/Възложителят сключи сделка с клиент, предоставен му от „ЛЪКИ ХОУМ-ЕСТЕЙТ” ЕООД;

19.5. В случите на нарушение на клаузите за ексклузивитет, посочени по-горе в Раздел V от тези Общи условия, без да е необходимо доказване дали сделката е осъществена с посредничеството на „ЛЪКИ ХОУМ-ЕСТЕЙТ” ЕООД

19.6. Клиентът/Възложителят сключи сделка с имота със свързано с клиент на „ЛЪКИ ХОУМ-ЕСТЕЙТ” ЕООД  лице, по смисъла на §1, ал.1 от Търговския закон или лице, с което Клиентът/Възложителят е в близки отношения, или лице, на което Клиентът/Възложителят е кредитор или длъжник, или лице, присъствало като негов придружител при провеждането на огледите на имота, или лице, изискало от „ЛЪКИ ХОУМ-ЕСТЕЙТ” ЕООД ,  и получило от името на Клиента/Възложителя информация за имота по повод осъществяването на посредническа сделка. 

19.7. След прекратяването на Договора за посредничество, Клиентът/Възложителят сключи сделка с имот, който е бил предмет на подписан от него Протокол за оглед.

20. Винаги, когато размерът на дължимото възнаграждение не може да бъде установен или доказан с писмен договор за посредничество или с друго писмено съглашение или документ, подписан от Клиента/Възложителя, се приема, че Договорът за посредничество е устен, а за дължимо възнаграждение се приема обичайното възнаграждение на „ЛЪКИ ХОУМ-ЕСТЕЙТ” ЕООД, посочено в т.2.11 от тези Общи условия.

21. Винаги, когато падежът на дължимото посредническо възнаграждение не може да бъде установен или доказан с писмен договор за посредничество или с друго писмено съглашение или документ, подписан от Клиента/Възложителя, се приема, че падежът на възнаграждението е както следва: 

 • по сделки за покупко-продажба на имоти - на датата на сключване на предварителен договор за покупко-продажба, а ако не е сключен такъв договор, на датата на подписване на окончателен договор за покупко-продажба на имота, преди вписването на същия в Служба по вписванията при Агенция по вписванията;
 • по договори за наем на имоти - на датата на сключване на Договора за наем. 

22. ЛЪКИ ХОУМ-ЕСТЕЙТ” ЕООД има право да договаря различни от обичайните посреднически възнаграждения, както и да договаря различни по размер възнаграждения, в зависимост от вида на имота, пазарната конюнктура, фактическата и правна сложност на сделката, когато това е изрично договорено с Клиента/Възложителя.


VIII. НЕИЗПЪЛНЕНИЕ

23. Ако Клиентът/Възложителят не изпълни задължение или поет ангажимент за сделка, или се откаже от сделка, включително предварителен договор и/или от Договора за посредничество, в зависимост от степента на изпълнение на задълженията си, „ЛЪКИ ХОУМ-ЕСТЕЙТ” ЕООД , има право да иска по своя свободна преценка: или минималните разноски посочени по-горе в т.2.12. или обичайното възнаграждение за свършената работа.

24. Ако Клиентът/Възложителят по сключен договор за посредничество с клауза за ексклузивитет не изпълни и/или наруши задълженията си по тази клауза, и/или прекрати Договора преди договорения в него срок, той дължи на „ЛЪКИ ХОУМ-ЕСТЕЙТ” ЕООД, неустойка в размер на 50% от договореното посредническо възнаграждение или съответно от Обичайното посредническо възнаграждение, изчислено на база Исканата от Клиента/Възложителя цена. 

25. Ако Клиентът/Възложителят забави изплащането на посредническо възнаграждение и/или други плащания по договора за посредничество, той дължи на „ЛЪКИ ХОУМ-ЕСТЕЙТ” ЕООД мораторна лихва в размер на 1 % (един процент) върху стойността на забавеното плащане за всеки просрочен ден, но не повече от 20 % (двадесет процента от размера на възнаграждението. 

26. Ако Клиентът/Възложителят сключи сделка с клиент или имот предмет на Договор за посредничество, съгласно сключен Договор за посредничество или друго съглашение, без знанието на „ЛЪКИ ХОУМ-ЕСТЕЙТ” ЕООД или забави изплащането на възнаграждение по договор за посредничество повече от 30 дена от датата на падежа, или откаже да плати уговореното възнаграждение, или плати само част от него, във всеки отделен случай „ЛЪКИ ХОУМ-ЕСТЕЙТ” ЕООД има право да иска заплащане на пълния размер на договореното посредническо възнаграждение, заедно с неустойка в размер от 50% върху тази сума. 

IX. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

27. Всякакви спорове по изпълнението на Договори за посредничество, други съглашения и/или настоящите Общи условия, включително споровете за тяхното тълкуване, прилагане, изпълнение, неизпълнение, прекратяване, недействителност, спорове свързани с попълване на празноти в същите, и/или свързани с дейността на „ЛЪКИ ХОУМ-ЕСТЕЙТ”ЕООД  документи и/или тези Общи условия или привеждането им в съответствие с ново възникнали обстоятелства, ще се уреждат по взаимно съгласие между страните или ако това се окаже невъзможно, ще се отнасят за решаване пред компетентния български съд.

28. Настоящите Общи условия са приети от „ЛЪКИ ХОУМ-ЕСТЕЙТ ЕООД и са публикувани на интернет страницата на адрес: www.luckyhome-estate.com

29. ЛЪКИ ХОУМ-ЕСТЕЙТ” ЕООД  си запазва правото да променя и допълва тези Общи условия, като промените/допълненията влизат в сила с публикуването им на адрес: www.luckyhome-estate.com