header-logo2.png

ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

в

"ЛЪКИ ХОУМ-ЕСТЕЙТ" ЕООД

Ние,"ЛЪКИ ХОУМ-ЕСТЕЙТ" ЕООД съзнаваме важността за защита на личните данни на клиентите и партньорите си, като се стремим да поддържаме добри политики и практики, осигуряващи в максимална степен защитата на личните Ви данни. обработвани при и/или по повод предоставяне на нашите консултантски услуги.

Настоящата Политика за поверителност се основава на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО („Регламент (ЕС) 2016/679”).

Всички изменения и допълнения в Политиката за поверителност ще бъдат прилагани след публикуване на актуалното ѝ съдържание, достъпно чрез нашия уебсайт:

http://www.luckyhome-estate.com/

Политиката за поверителност е приложима за Вашите лични данни, ако сте физическо лице или представител на юридическо лице, което ползва или желае да ползва услугите, предоставяни от дружеството "ЛЪКИ ХОУМ-ЕСТЕЙТ" ЕООД.

 Ние,като Брокер на недвижими имоти, извършващ по занятие търговска дейност, а именно посредничество при осъществяване на сделки с недвижими имоти, изискваме, съхраняваме и обработваме лични данни на Клиенти, желаещи да използват Услугите ни, както и посетителите на сайта за целите на обслужването им. 

1.Кой обработва и носи отговорност за личните Ви данни:

"ЛЪКИ ХОУМ-ЕСТЕЙТ" ЕООД („ние”) е търговското дружество, регистрирано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 201319348, което събира, обработва и съхранява Вашите лични данни при условията на тази Политика и приложимото законодателство на Европейския съюз и Р. България.

"ЛЪКИ ХОУМ-ЕСТЕЙТ" ЕООД е администратор на лични данни по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и Закона за защита на личните данни.

По всички въпроси, свързани с обработването на личните Ви данни, може да се обръщате към нас на адреса ни на управление: гр. София 1404, район р-н Триадица, ж.к. СТРЕЛБИЩЕ, ТВЪРДИШКИ ПРОХОД No 15 или на следните координати за връзка:

http://www.luckyhome-estate.com/

anastasluckyhome@gmail.com

 1. 2Какви данни, за какви цели и на какво правно основание обработваме:

2.1 В зависимост от конкретните цели и основания "ЛЪКИ ХОУМ-ЕСТЕЙТ" ЕООД обработва посочените по-долу данни самостоятелно или в комбинация помежду им, а именно :

2.2. По повод осъществяване на основния си предмет на дейност, "ЛЪКИ ХОУМ-ЕСТЕЙТ" ЕООД събира и обработва информация, свързана с търсене и предлагане на недвижими имоти, като за тези цели нашите консултанти събират, обработват и съхраняват информация, подадена от субектите на лични данни, както следва:

а/ при търсене на имот: имена, телефон, e-mail; максимален бюджет

б/ при предлагане на имот: имена, телефон, e-mail на собственика, адрес на имота, продажна цена или месечен наем, основни характеристики на имота;

в/ при сключване на Договори за поръчка: имена, телефон, e-mail, данни от лична карта, ЕГН;

г/ за провеждане на огледи на недвижими имоти и предоставяне на информация за недвижими имоти: имена по лична карта, ЕГН;

д/ при отправяне на запитване чрез уебсайта ни http://www.luckyhome-estate.com/ - Име, имейл, телефон.

2.3. Цели и правни основания за обработване на личните данни:

Водещо основание за обработване и съхраняване на лични данни е изпълнението на договор, по който субектът на данни е страна или за предприемане на стъпки по искане на субекта на данните преди сключването на такъв договор. Същевременно, обработването на определени лични данни е необходимо за защитата на легитимните интереси на администратора или на трета страна, като:

А) Ние обработваме и съхраняваме лични данни, които са минимално необходими и нормативно изискуеми за целите на предоставяне на консултантските услуги по посредничество при осъществяване на сделки с недвижими имоти като:

1/ предоставяне на търсената от Потребителя информация за недвижими имоти и свързаните с тях информационни услуги,
 2/ сключване на договори за посреднически услуги, а именно:

 • Договор за поръчка за продажба на недвижим имот
 • Договор за поръчка за покупка на недвижим имот
 • Договор за поръчка за отдаване под наем на недвижим имот
 • Договор за поръчка за наемане на недвижим имот

3/ провеждане на огледи на недвижими имоти и предоставяне на информация за недвижими имоти и оформянето на Протокол за оглед на недвижим имот.

4/ за приемане и обработване на получени оферти, сигнали, жалби, искания и друга кореспонденция;
 д/ за изпълнение на законови задължения, свързани с изисквания за съхраняване или предоставяне на информация във връзка с разпореждане от компетентни държавни или съдебни органи.

 1. Категории трети лица, които получават достъп и обработват личните Ви данни: Във връзка с осъществяване на дейността си и изпълнение на договорните ни ангажименти с нашите клиенти, ние предоставяме данните Ви на следните групи лица „получатели„, а именно:
 • на субекта на данните- винаги, когато упражнят това свое право;
 • на потребителите/клиентите, за които се отнасят данните;
 • други посредници при при осъществяване на сделки с недвижими имоти
 • финансови институции, в случаите, когато покупката на имота се осъществява със заемни средства ;
 • Обработващи на лични данни, с които ЛЪКИ ХОУМ-ЕСТЕЙТ" ЕООД е подписало договор за поверителност при обработка;
 • други администратори на лични данни, на които ЛЪКИ ХОУМ-ЕСТЕЙТ" ЕООД предоставя личните Ви данни на законно основание и/или на база двустранно подписан договор.

Възможно е да се наложи – по закон, при съдебен спор и/или по заявка от страна на обществени и правителствени органи в или извън вашата страна на местоживеене, както и за целите на националната сигурност, правоприлагането или други проблеми от обществена значимост, ние да разкрием личните Ви данни, когато такова разкриване е необходимо или уместно.

 1. За какъв срок се съхраняват личните Ви данни. Сигурност:

Продължителността на съхранение на личните Ви данни зависи от целите на обработването, за които са събрани:

Личните Ви данни, обработвани с цел предоставяне и изпълнение на консултантски услуги по посредничество при осъществяване на сделки с недвижими имоти, се съхраняват за срок до 1 (един) месец, считано от датата на изпълнение на услугата/ продажба ,покупка,отдаване под наем,наемане на имот/ както и до окончателно уреждане на всички финансови отношения между страните, спазвайки нормативно определените срокове, когато има такива;

Личните данни, обработвани с цел издаване на счетоводни/финансови документи за осъществяване на данъчно-осигурителния контрол, се съхраняват поне 5 (пет) години, освен ако приложимото законодателство не предвижда по-дълъг срок.

Личните данни, обработвани по повод постъпило запитване от Ваша страна през формата ни за контакт на нашия уебсайт http://www.luckyhome-estate.com/, се съхраняват за срок до 1 (един) месец, считано от датата на запитване.

Съхраняването на личните данни за по-дълги срокове е възможно за защита на законните интереси на "ЛЪКИ ХОУМ-ЕСТЕЙТ" ЕООД, както и до изтичане на съответната погасителна давност с цел защита при евентуални претенции на клиенти във връзка с изпълнение/прекратяване на предоставяните консултантски услуги по посредничество при осъществяване на сделки с недвижими имоти, както и за по-дълъг срок в случай на вече възникнал правен спор – документите се съхраняват до окончателното му решаване с влязло в сила съдебно/арбитражно решение.

Като Администратор на лични данни- "ЛЪКИ ХОУМ-ЕСТЕЙТ" ЕООДполага дължимата грижа и предприема съответните и изисквани от нормативната уредба административни, технически и физически мерки, както и такива, свързани с персонала /обучение, информираност и др./, за да опази информацията, с която разполага, включително и опазване на личните данни на клиентите си от загуба, кражба и неразрешено ползване, разкриване, модифициране и всякакви други незаконни форми на обработване. Ние разполагаме с физически, електронни и процедурни защитни средства, които съответстват на нашите законови задължения по отношение защитата на личните данни и които поддържаме в съответствие със съвременните технологични достижения.

Ние отговаряме за защитата на личните данни на клиента, станали ни известни по повод осъществяване на дейността ни като брокер на недвижими имоти и при предоставяне на предлаганите от нас консултантски услуги, конкретизирани в предмета на тази Политика, освен в случаите на непреодолима сила, случайно събитие или злоумишлени действия на трети лица, както и в случаите, при които клиентът сам е направил тази информация достъпна за трети лица.

 1. 5. Какви са Вашите права във връзка с обработването на личните Ви данни от "ЛЪКИ ХОУМ-ЕСТЕЙТ" ЕООД и какви действия следва да предприемете, за да ги упражните:
 • право на достъп до отнасящите се за него данни- клиентът има право по всяко време да поиска от нас потвърждение за това, дали отнасящи се до него данни се обработват, информация за целите на това обработване, за категориите данни и за получателите или категориите получатели, на които данните се разкриват;
 • право да коригира и актуализира своите лични данни, когато те са неточни или непълни с оглед целите на обработката им;
 • право на изтриване (правото „да бъдеш забравен“), когато данните му се обработват незаконосъобразно или с отпаднало основание (изпълнена е първоначалната цел, за която са били събрани и обработвани, изтекъл срок на съхранение (вкл. и давностен), оттеглено съгласие за обработване, възразили сте за тяхната обработка, и др.), няма друго основание за обработването им или националното или европейското законодателство изискват това;
 • право на ограничаване на обработването– при наличие на правен спор между "ЛЪКИ ХОУМ-ЕСТЕЙТ" ЕООД и физическото лице до неговото решаване и/или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции; когато обработването е неправомерно, но субектът на данните не желае личните данни да бъдат изтрити, а изисква вместо това ограничаване на използването им; при отправено от Вас възражение срещу обработването на личните Ви данни за срока на проверката на основателността му;
 • право на преносимост на данните- субектът на данните има право да поиска от нас да прехвърлим личните му данни в машинно четим формат на друг изрично посочен от него администратор без възпрепятстване;
 • задължение за уведомяване при коригиране или изтриване на лични данни или ограничаване на обработването- клиентът има право да изиска от нас да уведомим третите лица, на които са разкрити негови лични данни, за всяко заличаване, коригиране или блокиране на тези данни, с изключение на случаите, когато това е невъзможно или е свързано с прекомерни усилия за "ЛЪКИ ХОУМ-ЕСТЕЙТ" ЕООД.
 • право на уведомяване за нарушение на сигурността на лични даннив случаите, когато има вероятност нарушението на сигурността на данните да породи висок риск за правата и свободите на физическите лица. Ние не сме длъжни да Ви уведомяваме, ако: сме предприели подходящи технически и организационни мерки за защита по отношение на данните, засегнати от нарушението на сигурността, както и ако сме взели впоследствие мерки, които гарантират, че нарушението няма да доведе до висок риск за правата Ви и ако уведомяването би изисквало непропорционални усилия.
 • право на възражение срещу обработването на личните ви данни– по всяко време и на основания, свързани с конкретната ситуация на лицето, при условие, че не съществуват убедителни законови основания за обработването, които се ползват с предимство пред интересите, правата и свободите на субекта на данни, или съдебен процес.
 • право на защита по съдебен и административен ред– право на подаване на жалба до надзорен орган, право на ефективна съдебна защита срещу надзорен орган, право на ефективна съдебна защита срещу администратор или обработващ лични данни; право на обезщетение за претърпени вреди.

"ЛЪКИ ХОУМ-ЕСТЕЙТ" ЕООДразглежда и се произнася по искането на Потребителя в съответствие с изискванията на приложимото законодателство във възможно най-кратки срокове и във всички случаи до 1 /един/ месец от получаването на заявлението. При необходимост този срок може да бъде удължен с още 2 /два/ месеца, предвид сложността и броя на заявленията. "ЛЪКИ ХОУМ-ЕСТЕЙТ" ЕООД информира потребителя за всяко такова удължаване в срок от един месец от получаване на заявлението, като посочва и причините за забавянето.

Данни за надзорния орган:

КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ /КЗЛД/,

гр.София 1592, бул.“Проф.Цветан Лазаров“ №2,

тел.: 02/91-53-518, факс: 02/91-53-525,

e-mail: kzld@cpdp.bg

www.cpdp.bg

 1. 6. Може ли да откажете предоставянето на лични данни на "ЛЪКИ ХОУМ-ЕСТЕЙТ" ЕООД и какви са последиците от това?

За да Ви предоставим консултантските си услуги или за да отговорим на Ваше запитване, ние се нуждаем от определени данни, които са необходими за сключването на договор за поръчка, подписването на протокол за оглед или контакт с Вас по повод Ваше запитване. 

Непредоставянето на посочените в т.2 лични данни препятства възможността "ЛЪКИ ХОУМ-ЕСТЕЙТ" ЕООД да предостави консултантските си услуги посредничество при осъществяване на сделки с недвижими имоти или да отговори на Ваше запитване.

 1. 7. Политиката ни за използване на бисквитки (Cookie Policy)

"ЛЪКИ ХОУМ-ЕСТЕЙТ" ЕООД използва т.нар „бисквитки“ (Cookies) в своя сайт http://www.luckyhome-estate.com/, които са важни за коректната му работа. Посещавайки нашия сайт, Вие приемате използването на бисквити.

Видове бисквитки, които използваме:

 • Задължителни бисквитки – тези бисквитки са необходими за коректната работа на уебсайта. Например, с тези бисквитки Ви показваме информацията на нашия сайт, снимки, видеа и др., както и помагат за правилното функциониране на търсачката, за да не се налага да въвеждате една и съща информация на различните страници. Тези бисквитки са временни и се изтриват при затваряне на Вашия браузер.

Настройките на бисквитките, които получавате от нашия сайт, можете да направите в браузъра, който използвате. Имайте предвид, че ако ограничите някои видове бисквитки, е възможно сайтът ни да не работи напълно коректно и да не можете да използвате пълните му функционалности.

 1. 8. ПРОМЕНИ В ПОЛИТИКАТА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

"ЛЪКИ ХОУМ-ЕСТЕЙТ" ЕООД има право, когато обстоятелствата налагат това, едностранно да актуализира, изменя и допълва политиката за защита на личните данни по всяко време в бъдеще. Всяко допълване или промяна на тази Политика ще бъде публикувано в уебсайта на Дружеството

http://www.luckyhome-estate.com/

 и/или ще се предоставя при поискване на клиента.

Тази политика е последно актуализирана на 28.02.2019 г.